Back
< View All Camp Results

June 27, 2020 Denver, CO Kicking Camp

Field Goals Kickoffs Punts
First Last Class School St 30L 30R 35L 35R 40M 45M 50M 53M 55M 58M Final K1 H1 K2 H2 K3 H3 K Avg H Avg Score Place P1 H1 P2 H2 P3 H3 P Avg H Avg Score Place
Andrew Astone 2025 Deer Creek MS CO
Fail
Pass
Fail
33% 47 3.13 43 3.19 48 3.19 46.00 3.17 99.89 16 26 3.06 26 2.90 27 3.00 26.33 2.99 59.19 27
Mason Crosby 2025 Chaparral HS CO
Pass
Fail
Pass
Fail
50% 45 2.35 43 2.78 46 2.46 44.67 2.53 87.68 23 DNP DNP
Brenden Hansen 2025 Mountain Range HS CO
Fail
Pass
Fail
33% 35 2.40 44 2.97 34 2.28 37.67 2.55 81.02 24 DNP DNP
Peter Lanoha 2025 Mcauliffe International School CO DNP DNP DNP DNP 17 3.10 21 2.31 20 2.69 19.33 2.70 49.03 29
Benjamin Bell 2024 Rock Canyon HS CO
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
100% 51 3.78 54 3.75 54 3.56 53.00 3.70 115.84 6 27 2.70 32 3.37 28 3.38 29.00 3.15 63.65 19
Danny Krieger 2024 Rocky Mountain HS CO
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
71% 46 3.15 50 3.37 46 3.59 47.33 3.37 104.62 12 24 3.66 21 3.81 20 3.91 21.67 3.79 63.39 20
Roj Larson 2024 Sanford MS CO
Fail
Fail
0% 26 1.50 16 0.85 21 1.12 21.00 1.16 40.66 30 27 3.06 30 3.50 36 3.60 31.00 3.39 68.25 11
Sam Smolen 2024 Lutheran HS CO
Pass
Pass
Fail
Fail
50% 36 2.69 39 3.13 41 2.97 38.67 2.93 88.48 22 32 3.44 25 3.75 27 3.41 28.00 3.53 66.87 12
Aaron Christensen 2023 Grantsville HS UT
Pass
Fail
Fail
33% 41 2.31 31 1.93 44 2.81 38.67 2.35 78.62 25 30 3.03 23 3.73 25 3.75 26.00 3.5 64.54 17
Paul Cramer 2023 Ponderosa HS CO
Fail
Fail
0% 39 2.63 33 2.22 35 2.60 35.67 2.48 77.88 26 DNP DNP
Landen Loomis 2023 Horizon HS CO
Fail
Pass
Fail
33% 43 3.40 50 3.12 50 3.19 47.67 3.24 102.69 14 24 4.09 21 3.37 31 3.32 25.33 3.59 64.86 16
Caden Smith 2023 Legend HS CO
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
75% 52 3.28 55 3.66 58 3.56 55.00 3.50 114.50 9 20 3.62 34 3.62 27 3.63 27.00 3.62 66.86 13
Josh Betsch 2022 The Classical Academy CO
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
67% 47 2.13 42 2.70 45 3.06 44.67 2.63 89.38 21 25 3.21 25 3.22 25 3.29 25.00 3.24 60.64 24
Hudson Blackwell 2022 Forsyth HS MT
Pass
Pass
Fail
Fail
50% 46 3.00 55 3.44 62 3.41 54.33 3.28 110.15 10 10 2.91 27 3.85 33 3.23 23.33 3.33 59.96 25
Peter Braun 2022 Littleton HS CO
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
60% 46 2.44 53 3.19 54 2.91 51.00 2.85 99.39 17 34 3.16 33 3.59 33 3.54 33.33 3.43 71.06 9
Parker Christensen 2022 Castle View HS CO DNP DNP DNP DNP 32 3.66 28 3.71 31 3.91 30.33 3.76 71.69 8
Ethan Koester 2022 Sterling HS CO
Fail
Fail
0% 36 1.84 25 2.12 31 2.03 30.67 2.00 64.61 29 5 1.60 10 1.62 10 1.62 8.33 1.61 26.08 30
Aaron Krinsky 2022 Pueblo County HS CO
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
71% 57 3.80 61 3.75 64 3.66 60.67 3.74 124.19 2 40 4.34 41 3.81 45 3.72 42.00 3.96 85.52 2
Nathan Nelander 2022 Rocky Ford HS CO
Fail
Fail
0% 41 2.62 40 2.16 33 2.28 33.00 2.35 73.01 28 25 3.19 43 4.12 27 4.00 31.67 3.77 73.14 7
Xavier Senkow 2022 Silver Creek HS CO DNP DNP DNP DNP 31 3.50 31 2.91 28 2.50 30.00 2.97 62.67 22
Henry Thompson 2022 Coronado HS CO
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
60% 48 2.94 49 2.84 38 2.75 45.00 2.84 93.34 19 25 2.72 20 1.60 23 3.85 22.67 2.72 52.62 28
Jake Walker 2022 Mountain View HS CO
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
60% 33 1.56 58 3.47 53 2.69 48.00 2.57 91.75 20 26 2.50 31 3.22 28 2.78 28.33 2.83 59.50 26
Jalen Dickerson 2021 Mesa Ridge HS CO
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
78% 68 3.82 70 3.66 67 3.75 68.33 3.74 131.97 1 33 3.47 32 3.99 31 3.84 32.00 3.77 73.43 6
Jack Green 2021 St Thomas More HS SD
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
67% 68 3.40 63 3.22 63 3.60 64.67 3.41 122.58 3 40 4.59 41 4.40 43 3.94 41.33 4.31 88.74 1
Blake Kelly 2021 Resurrection Christian School CO
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
75% 30 1.19 58 3.29 64 3.06 50.67 2.51 93.39 18 25 3.28 29 3.16 19 3.84 24.33 3.43 62.03 23
Antonio La Mura 2021 Horizon HS CO
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
60% 64 2.78 57 2.85 66 3.62 62.33 3.08 114.75 7 38 3.72 36 4.06 30 4.03 34.67 3.94 77.97 4
Connor Mantelli 2021 Douglas County HS CO
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
89% 47 3.63 63 3.75 63 3.25 57.67 3.54 117.90 4 45 4.94 31 3.75 25 4.78 33.67 4.49 83.06 3
Roman Paprzycki 2021 Cheyenne Mountain HS CO
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
67% 54 3.28 54 3.34 48 3.30 52.00 3.31 108.21 11 32 3.28 22 3.84 32 3.22 28.67 3.45 66.58 14
Derek Saavedra 2021 Mayfield HS NM
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
75% 32 1.44 57 2.63 40 2.00 43.00 2.02 77.40 27 29 2.69 33 3.16 28 3.12 30.00 2.99 62.89 21
Matisse Sakariassen 2021 Windsor HS CO
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
71% 59 3.35 60 3.36 58 3.45 59.00 3.39 116.57 5 32 4.31 20 4.25 30 3.06 27.33 3.87 69.94 10
Brecken Sawyer 2021 Roosevelt HS CO
Pass
Pass
Fail
Fail
50% 53 3.13 46 2.80 58 3.24 52.33 3.06 104.3 13 19 2.87 37 3.97 36 2.53 30.67 3.12 65.02 15
JJ Smolen 2021 Lutheran HS CO
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
75% 47 3.59 54 3.56 61 3.54 54.00 3.56 114.58 8 20 4.28 32 3.34 40 4.40 30.67 4.01 74.74 5
Taj Tinnin 2021 Castle View HS CO
Fail
Pass
Fail
Pass
50% 55 2.98 52 3.40 45 2.69 50.67 3.02 102.06 15 23 3.93 19 4.06 19 3.91 20.33 3.97 63.97 18

2020 Denver, CO 2-Day Kicking Camp Competition Winners

Older Group (11th-12th Grade)
Golden Boot Award Winner: Connor Mantelli (Douglas County HS, CO)
Runner-up FG Comp Winner: Jalen Dickerson (Mesa Ridge HS, CO)
Kickoff Competition Winner: Jalen Dickerson (Mesa Ridge HS, CO)
#2 Overall KO Competition Winner: Aaron Krinsky (Pueblo County, HS)

Punt Competition Winner
Overall Winner: Jack Green (St Thomas More HS, CO)
#2 Overall: Aaron Krinsky (Pueblo County HS, CO)
#3 Overall: Connor Mantelli (Douglas County HS, CO)

Younger Group (8th-10th Grade)
Golden Boot Award Winner: Benjamin Bell (Rock Canyon HS, CO)
Runner-up FG Competition Winner: Caden Smith (Legend HS, CO)
Kickoff Competition Winner: Benjamin Bell (Rock Canyon HS, CO)
Runner-up KO Competition Winner: Caden Smith (Legend HS, CO)

Most Improved Award
Danny Krieger (Rocky Mountain HS, CO)

Showcase Invitees
Aaron Krinsky – Pueblo County HS, CO
Caden Smith – Legend HS, CO
Benjamin Bell – Rock Canyon HS, CO
Jack Green – St Thomas More HS, CO
Connor Mantelli – Douglas County HS, CO
Jalen Dickerson – Mesa Ridge HS, CO

Competition Conditions
Overcast & Humid
Temperature: 77 Degrees Sunny & Warm – KO
Wind: KO 7 MPH, swirling wind -2 Yard KO Disadvantage, +.10 hang help, but better elevation still +3 yard help, Punt +3 yards & + .15 sec hang time avg, wind mostly at back
Notes: FG +4 Yard Elevation Advantage, the wind changing at some times in face but elevation helped carry the ball